Regulamin wynajmu Domku Eliaszówka

Właściciel obiektu “Domek Eliaszówka” Damian Maślanka zwanym dalej Wynajmującym,   

Osoba  składającą rezerwację  zwana dalej Najemcą

 § 1. 
1. Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy domku letniskowego o nazwie Domek pod Eliaszówką na okres wybrany przez Najemcę i potwierdzony przez Wynajmującego. Domek jest dosępny od godziny 14:.00 dnia przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu

§ 2.
1. Wynajmujący zobowiązuje się do oddania w najem, w terminie określonym w § 1, domku letniskowego dla maksymalnej liczby osób określonej w rezerwacji, a Najemca do terminowego odbioru określonego w § 1 jako pierwszy dzień pobytu oraz zwrotu w terminie określonym w §1 jako ostatni dzień pobytu, a także do uiszczenia opłaty za wynajem.
2. Przekazanie i odbiór domku letniskowego oraz nadzór nad realizacją warunków umowy, w imieniu Wynajmującego, sprawowała będzie osoba wskazana przez Wynajmującego.

§ 3.
1. Najemca zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.
2. Najemca nie może dokonywać zmiany wystroju wnętrza.
3. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia, nie mogą być, w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był domek letniskowy przekazany Najemcy.

§ 4
1. Najemca nie może, użyczać albo oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom.
2. Większa liczba osób niż określona w § 2 może być w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego po ponownym uzgodnieniu warunków określonych w § 3

§ 5
1. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku Eliaszówka. 

2. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz domku, podczas całego okresu trwania wynajmu, należy do Najemcy.

3. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę.

4. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca.
5. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (nie zamieszkałymi w domku na warunkach zawartych w umowie) jest niedopuszczalne.

§ 6.
1. Najemca musi poinformować Wynajmującego o chęci zabrania ze sobą do domku letniskowego zwierząt domowych. Zgoda Wynajmującego będzie zawarta w aneksie do umowy z uwzględnieniem treści § 3, 9 i 11.

§ 7.
1. Zabrania się wrzucania od ubikacji papierów, waty, ligniny, podpasek, tamponów prezerwatyw i innych przedmiotów nierozpuszczalnych w wodzie. Wyżej wymienione rzeczy należy umieścić w koszu znajdującym się w łazience.

§ 8.
1. W domku nie wolno używać urządzeń elektrycznych i gazowych takich jak kuchenki i grzejniki, niestanowiących wyposażenia domku, a także innych urządzeń które niosą zagrożenie pożarowe.

§ 9.
1. Najemca nie jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej jednakże Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w domku letniskowym i jego wyposażeniu powstałych w trakcie wynajmu w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu domku.

§ 10
1. Niniejsza umowa dochodzi do skutku pod warunkiem wypełnionego i podpisanego egzemplarza umowy.

§ 11.
1. Najemca powinien bezzwłocznie zawiadomić Wynajmującego lub osobę przez niego upoważnioną na temat wszelkich szkód i awarii wynikłych w trakcie pobytu.
2. Celem usprawnienia kontaktu Wynajmującego z Najemcą, Strony niniejszym podają dane dotyczące ich numerów telefonów komórkowych:
Wynajmujący: +48 513 907 457 

§ 12.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin korzystania z jacuzzi w Domku Eliaszówka

1. Zasady ogólne:
○ Przed rozpoczęciem korzystania z jacuzzi, każdy użytkownik zobowiązany jest
do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzegania.

2. Warunki korzystania:
○ Każda osoba korzysta z jacuzzi na własną odpowiedzialność.
○ Z jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań
lekarskich do korzystania z ciepłych kąpieli.
○ Dzieci do lat 16 mogą przebywać w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.

3. Higiena i bezpieczeństwo:
○ Przed wejściem do jacuzzi należy obowiązkowo wziąć prysznic.
○ Zabrania się wchodzenia do jacuzzi w obuwiu lub z piaskiem na stopach.
○ Zabrania się skakania do jacuzzi, nurkowania oraz siadania na jego brzegu.
○ Wejście do jacuzzi jest możliwe tylko po użyciu schodków.
4. Zakazy:
○ Zabrania się całkowitego ściągania pokrywy termicznej z jacuzzi.
○ W jacuzzi obowiązuje zakaz spożywania jedzenia, picia i palenia.
○ Zakazuje się wnoszenia szkła, ostrych przedmiotów i innych niebezpiecznych
rzeczy do jacuzzi.
○ Zabrania się wprowadzania zwierząt do jacuzzi.
○ Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
5. Środki chemiczne:
○ W jacuzzi znajdują się środki chemiczne służące do utrzymania czystości wody.
Każdy użytkownik powinien być tego świadomy i korzystać z jacuzzi z należytą
ostrożnością.

6. Odpowiedzialność finansowa:
○ Osoby niszczące lub uszkadzające jacuzzi ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.
○ W przypadku zabrudzenia wody w jacuzzi, osoba odpowiedzialna za zabrudzenie
zostanie obciążona kosztami wymiany wody.

7. Zasady korzystania:
○ W jacuzzi może przebywać maksymalnie 6 osób jednocześnie.
○ Zaleca się pobyt w jacuzzi nie dłuższy niż 1 do 2 godzin.
○ Korzystający z jacuzzi zobowiązani są do przestrzegania poleceń właścicieli
obiektu.
8. Inne postanowienia:
○ Jacuzzi jest dostępne dla gości zameldowanych w Domku Eliaszówka.
○ Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania jacuzzi prosimy
zgłaszać właścicielom obiektu.

Przestrzeganie powyższych zasad jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu
wszystkich gości korzystających z jacuzzi.